Seuran säännöt

HOLLOLAN RATSASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1§ Yhdistyksen nimi on Hollolan Ratsastajat ja sen kotipaikka on Hollolan kunta. Yhdistys on perustettu maaliskuun 7 päivänä 1975,ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

II SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTETUTTAMINEN

2§ Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja –tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajin piiriä.

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelutilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi voi seura hankkia varoja keräyksillä ja arpajaisilla.

4§ Seura voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto – Finlands Ryttarförbund ry:een sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

III SEURAN JÄSENET

5§ Seuran varsinaiseksi tai kannattavaksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää seuran tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan seuraan muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla. Hallitus on yhdistyslain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen seurasta. Jäsen, joka haluaa erota seurasta tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroavan velvollisuuteen kuluu suorittaa maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

IV SEURAN KEVÄT-, SYYS- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

6 § Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:

kevätkokous helmi-maaliskuussa

syyskokous loka-marraskuussa

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella Etelä-Suomen Sanomat –nimisessä sanomalehdessä.

7 § Seuran kokouksessa käsiteltävät asiat:

KEVÄTKOKOUKSESSA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirja tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Käsitellään ilmoitusasiat

6. Esitellään vuosikertomus

7. Esitellään tilit ja tilintarkastajien antama lausunto

8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

9. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain 14 §:n määräykset

SYYSKOKOUKSESSA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirja tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Käsitellään ilmoitusasiat

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta

7. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta

8. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

9. Käsitellään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle

11. Valitaan hallituksenvarsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan

13. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain 14 §:n määräykset. Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.

8 § Seuran hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

9 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan valli ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu äänestys vaadittaessa suljetuin lipuin. Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä kannattajajäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

V SEURAN HALLINTO

10 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) vuosittain erovuorossa olevaa varajäsentä. hallituksen varsinaisista jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan, toisella vuoron kolmen (3) varsinaisen ja yhden (1) varajäsenen olla täysi-ikäisiä. Hallitus vallitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajansa kutsusta tarpeen mukaan, tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. panna täytäntöön seuran kokousten päätökset

2. johtaa ja valvoa seuran toimintaa

3. pitää jäsenluetteloa

4. hoitaa seuran taloutta

5. laatia ja esittää kevätkokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus

6. laatia ja esittää syyskokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraava vuoden toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella kevät- ja syyskokouksille ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat

8. toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille

9. hyväksyä ja erottaa jäsenet

10. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

11. luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta

12. hoitaa muut esille tulevat seuran asiat

13. nimetä tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat valmistelamaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä

11 § Seuran tilivuosi on kalenterivuosi

12 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkin toisen hallituksen täysi-ikäisen jäsenen kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden. Seuran nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VI MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

13 § Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestävien ohjesääntöjä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimintaelimet.

14 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran varsinainen kokous. Sääntöjen muuttamista tarkoittava päätös tulee hyväksytyksi kun kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

15 § Seuran purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä seuran varsinaisessa kokouksessa. Päätös tulee voimaan , jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

16 § Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt on vahvistettu maaliskuun 7 päivänä 1975 pidetyssä yleiskokouksessa.