Seuran säännöt

HOLLOLAN RATSASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT 

I NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

1§ Yhdistyksen nimi on Hollolan Ratsastajat  ry. Kotipaikka on Hollolan  kunta. Yhdistys on perustettu maaliskuun 7 päivänä 1975.  Toiminta-alue on ja kieli on Suomi.  Hollolan Ratsastajat ry on ratsastusseura.

II SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTETUTTAMINEN

2§ Seuran tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa  jäsentensä ratsastustaitoa ja –tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien  piiriä.

3§ Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee koulutustilaisuuksia sekä järjestää yhteisiä ratsastustapahtumia. Aatteellisen toimintansa tukemiseksi voi seura hankkia varoja keräyksillä ja arpajaisilla, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Seura voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa

4§ Seura voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto – Finlands Ryttarförbund ry:een sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin. Seura voi kuulua myös Hämeen Liikunta- ja Urheilu ry:een. Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.

III SEURAN JÄSENET

5§ Seuran varsinaiseksi tai kannatus- jäseneksi voi liittyä jokainen, joka haluaa edistää seuran tarkoitusta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
– seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
– urheilun eettisiä periaatteita
– Suomen lakia

Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä,  joista voidaan seuraan muodostaa junioriosasto hallituksen määräämällä tavalla. Jäsen, joka haluaa erota voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle – tämä kirjataan pöytäkirjaan. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroavan velvollisuuteen kuluu suorittaa maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimintavuoden loppuun asti.

IV SEURAN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

6 § Seura kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa;
Kokouspaikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Seuran kokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä. Jos jäsen ilmoittaa osallistuvansa kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, sitoo ilmoitus osallistumistavasta jäsentä määräpäivän jälkeen.

Vuosikokous on maalis-huhtikuussa

Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään (1/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten.

7 § Seuran kokouksessa käsiteltävät asiat:

VUOSIKOKOUS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirja tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Käsitellään ilmoitusasiat
 6. Esitellään vuosikertomus
 7. Esitellään tilit ja tilintarkastajien antama lausunto
 8. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta
 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta
 11. Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 12. Käsitellään talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle
 13. Päätetään hallituksen varsinaisten- ja varajäsenten lukumäärästä seuraavalle kaudelle.
 14. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi
 15. Valitaan hallituksenvarsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
 16. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
 17. Päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräykset. Uuden hallituksen toiminta alkaa kuukauden kuluttua vuosikokouksen jälkeen.

8 § Seuran hallituksen ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valitun tarkastajan tarkastettava. Hallituksen jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

9 § Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali  ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu äänestys vaadittaessa suljetuin lipuin. Jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä kannattajajäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

V SEURAN HALLINTO

10 § Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kolme-neljä (3-4) varsinaista jäsentä sekä yksi-kaksi (1-2) vuosittain erovuorossa olevaa varajäsentä.. Hallituksesta erovuorossa on vuosittain puolet tai lähinnä puolet.
Hallitus vallitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajansa kutsusta tarpeen mukaan, tai jos puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Panna täytäntöön seuran kokousten päätökset
 2. Johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 3. Pitää jäsenluetteloa
 4. Hoitaa seuran taloutta
 5. Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomus
 6. Laatia ja esittää vuosikokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraava vuoden toimintasuunnitelma sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
 7. Kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella vuosikokouksille ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat
 8. Toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 10. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 11. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
 12. Hoitaa muut esille tulevat seuran asiat
 13. Nimetä tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat valmistelamaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä

11 § Seuran tilivuosi on kalenterivuosi

12 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkin toisen hallituksen täysi-ikäisen jäsenen kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden. Seuran nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VI MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

13 § Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestävien ohjesääntöjä, perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimintaelimet.

14 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran varsinainen kokous. Sääntöjen muuttamista tarkoittava päätös tulee hyväksytyksi kun kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannattaa. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi. Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

15 § Seuran purkamista koskeva päätös on ollakseen pätevä tehtävä seuran varsinaisessa kokouksessa. Päätös tulee voimaan , jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

16 § Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt on vahvistettu marraskuun 16 päivänä 2023 pidetyssä yleiskokouksessa.